افشاگری روزنامه پرسپولیسی درباره رقم درخواستی کامیابی‌نیا

ایران به دبیرکل سازمان ملل شکایت کرد
کمال کامیابی‌نیا هنوز با باشگاه پرسپولیس تمدید نکرده است.

ایران به دبیرکل سازمان ملل شکایت کرد