ظرفیت رسانه و فضاهای فرهنگی می تواند مدافع مطالبات مردمی باشد

ایجاد ۸ رشته جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان
معاون فرهنگی سپاه لرستان در جلسه نشست روشنگری جریان های رسانه ای بیان داشت: چیزی که باعث ماندگاری ارزشهای دفاع مقدس شد،جبهه مردم و جنس همین مردم در بمباران ها و فضای جنگ بود که همواره با هم صاف و صادق بودند و با فرا رسیدن محرم الحرام در سراسر شهر حجله شهدا و بانگ عزا برپا می کردند.

ایجاد ۸ رشته جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان