دیدار منتخبین شورای اسلامی شهرمحمد شهر با معاون استاندار

ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رسیدگی به شکایات گردشگران در استان زنجان
منتخبین شورای اسلامی شهرمحمدشهر با معاون امور عمرانی استانداردیدار و گفت و گو کردند.

ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رسیدگی به شکایات گردشگران در استان زنجان