معاون مدیرکل: کلاس های آموزشی در مدارس، نوعی طوطی پروری است!

ایجاد مرکز کنترل ترافیک شهرداری اردبیل
معاون اداره کل آموزش‌ وپرورش استان همدان گفت:
یکی از ضعف‌های آموزش‌وپرورش این است که وارد عمل نمی‌شود و کلاس‌های آموزش در مدارس در اصل نوعی طوطی پروری است.

ایجاد مرکز کنترل ترافیک شهرداری اردبیل