تصاویر | بهشت جهانگردان؛ کشور آب‌های کریستالی

اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟
کشور سوئد به دلایل مختلف می‌تواند بهشت جهانگردان باشد که شاید مهم‌ترین آن داشتن فضاهای باز و چشم‌اندازهای بسیار زیباست.

اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟