محکومیت زن خیانتکار به شستن مرده ها به مدت2سال

اگر یک روزنامه نگار حرفهای بعضی کاندبداها را بیان می کرد،به تشویش اذهان عمومی محکوم نمی شد؟
ایران نوشت:زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مرد غریبه دستگیر شده بود با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران به دوسال شستن مرده‌ها در غسالخانه‌ها و 74ضربه شلاق محکوم شد.

اگر یک روزنامه نگار حرفهای بعضی کاندبداها را بیان می کرد،به تشویش اذهان عمومی محکوم نمی شد؟