عادل باز هم به شایعه پرسپولیسی بودنش واکنش نشان داد

اوباما در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کرد
بحث فردوسی‌پور و برهانی به ماجرایی همیشگی کشید.

اوباما در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کرد