ثبت 31 موقوفه در استان کرمان با موضوع غدیر

اهمیت واقعه غدیر خم و تعیین جانشینی پیامبر اکرم (ص)
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف کرمان گفت: در استان کرمان 31موقوفه قدیمی وجود داری که یکی از نیات مهم آن موضع غدیر می باشد.

اهمیت واقعه غدیر خم و تعیین جانشینی پیامبر اکرم (ص)