بازار قیر صادراتی ایران، دچار سکسکه

اهمیت منیزیم و علائم کمبود آن در بدن
کارشناسان سال ٢٠١٧ را با توجه به آغاز عصر ترامپ، انتخابات فرانسه و آلمان، رفراندوم ترکیه و انتخابات ایران سال سیاسی دانسته و اوضاع اقتصادی را بی‌رونق میدانند.

اهمیت منیزیم و علائم کمبود آن در بدن