علیرضا داودنژاد: بیشتر جشنواره‎‌های سینمایی وابستگی‎های مالی و سیاسی دارند

اهدای درجه هنری به چهار نفر از صنعتگران صنایع دستی استان لرستان
ایلنا نوشت: علیرضا داودنژاد معتقد است که اکثر جشنواره‎‌ها، وابستگی‎های مالی و سیاسی دارند و گوهر فرهنگ کمتر در بدنه‎شان دیده می‌‎شود.

اهدای درجه هنری به چهار نفر از صنعتگران صنایع دستی استان لرستان