آیا گوگل ظالم است؟

انفجار و تیراندازی در فیلیپین
اتهاماتی نسبت به گوگل وجود دارد که می‌گوید این شرکت حقوق کمتری به زنان می‌پردازد.

انفجار و تیراندازی در فیلیپین