سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان زنجان

انتقاد استاندار زنجان از ساخت سالن های کنفرانس بلاءاستفاده
بیش از سه هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزوده می‌شود.

انتقاد استاندار زنجان از ساخت سالن های کنفرانس بلاءاستفاده