تصاویر | افزایش بی‌سابقه تردد نوروزی ایرانیان به جمهوری آذربایجان

انتصاب تازه در سیما
با همکاری و برنامه ریزی بسیار خوب مسئولان پایانه مرزی و گمرک مرزی آستارا، سفر نوروزی ایرانیان به جمهوری آذربایجان از مرز زمینی و بین المللی آستارا و در دو طرف مرز به خوبی و سهولت و بدون هیچ مشکلی و با استقبال بی سابقه مترددین مرزی در حال انجام است.

انتصاب تازه در سیما