گزارش تاریخ از یک سنگ مقدس

انتخابات ایران؛ دغدغه‌های منطقه‌ای و جهانی
هنگام تجدید بنای کعبه در دوره جاهلیت که هر یک از قبایل قریش می‌خواست افتخار نصب حجرالاسود، نصیب خودش گردد و نزدیک بود پیکار خونینی میان آنان درگیرد با تدبیر حضرت محمد(ص) که در آن هنگام جوان بود، همه قبایل و طوایف قریش در این افتخار دست یافتند.

انتخابات ایران؛ دغدغه‌های منطقه‌ای و جهانی