۵۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پلدخترتایید صلاحیت شد

امید زندگانی به «رویای شب دهم اردیبهشت» پیوست
فرماندار پلدخترگفت: 581 نفر داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی در این شهرستان در هیات های اجرایی و نظارت تایید صلاحیت شد

امید زندگانی به «رویای شب دهم اردیبهشت» پیوست