میزبانی خانه نمایش از «۱۴۱۷» و «حوالی ساعت صفر»

امید، مهم‌ترین دستاورد برجام
دو نمایش «1417» و «حوالی ساعت صفر» از 16 مهر اجرای خود را در خانه نمایش آغاز می‌کنند.

امید، مهم‌ترین دستاورد برجام