تصاویر | رهاسازی یک لاک‌پشت در دریا توسط ولیعهد بریتانیا!

امکان مذاکرات تکنیکی صنایع پیچیده در پسابرجام
تصاویر زیر مربوط به رهاسازی یک لاک پشت در دریا در ساحل طلایی کشور مالت توسط شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیاست.

امکان مذاکرات تکنیکی صنایع پیچیده در پسابرجام