یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست

امنیت داخلی یکی از مهمترین اموری است که به امنیت ملی کشور کمک می‌کند
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا گفت: یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست.

امنیت داخلی یکی از مهمترین اموری است که به امنیت ملی کشور کمک می‌کند

نصب تلگرام فارسی