کارگردان و بازیگر باسابقه در بیمارستان بستری شد

اقیانوسی زیر این منطقه پلوتو وجود دارد؟/ عکس روز ناسا
مهر نوشت: جعفر والی بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر ایران به دلیل ناراحتی قلبی و آلودگی هوا در بیمارستان شهید رجایی بستری شد اما بیمه خدمات درمانی از ارائه خدمات به این هنرمند خودداری کرده است.

اقیانوسی زیر این منطقه پلوتو وجود دارد؟/ عکس روز ناسا