گمرک چگونه با محیط زیست آشتی کرد؟

اقدامات وزارت خارجه برای برگزاری انتخابات در آمریکا و کانادا
«حذف کاغذبازی». این مهمترین پیام سامانه جامع گمرکی است.تا پیش از آنکه طرح سامانه جامع گمرکی به اجرا گذاشته شود،دهها ساعت انتظار برای یک ثبت سفارش ساده با حجم عظیمی از کاغذ و امضا رد و بدل می شد.

اقدامات وزارت خارجه برای برگزاری انتخابات در آمریکا و کانادا