شرط رونق کامل در اقتصاد

افشاگری 90 درباره رقم قرارداد مانوئل/720 هزار یورو فقط حق امضای ژوزه!
علی دینی ترکمانی*

افشاگری 90 درباره رقم قرارداد مانوئل/720 هزار یورو فقط حق امضای ژوزه!