95درصد فرآیندهای انتخابات در شهرستان سرخه الکترونیکی است

افزایش 10 درصدی تعداد شعب اخذ رأی در اردبیل
علی محمد مویدی زاده در جلسه هماهنگی عمومی های دستگاههای اجرایی شهرستان سرخه با محوریت انتخابات پیش رو گفت:با تمهیدات انجام شده 95 درصد مراحل انتخابات در شهرستان سرخه به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت

افزایش 10 درصدی تعداد شعب اخذ رأی در اردبیل