جلسه مشترک راهبران آموزشی و سرگروههای درسی دوره ابتدایی شهرستان های غرب مازندران

افزایش ۲۵ درصدی توزیع سوخت خودروهای حامل زائران در شلمچه
جلسه مشترک راهبران آموزشی و سرگروههای درسی دوره ابتدایی شهرستان های غرب استان مازندران در دبیرستان فرزانگان شهرستان نوشهر برگزار شد.

افزایش ۲۵ درصدی توزیع سوخت خودروهای حامل زائران در شلمچه