چرا رئیس سازمان سینمایی برای درخشش هنرمندان در ونیز و مونترال پیامی نداد؟/ از «علی مطهری» یاد بگیرد

افزایش تولید خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز شد
حیدریان، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد، برای دریافت جایزه هنرمندان ایرانی در جشنوراه های ونیز و مونترال پیام رسمی صادر نکرد. چرا؟

افزایش تولید خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز شد