شکایت عوامل «شهرزاد» از یک رستوران/ عکس

افزایش بار ترافیک جاده ای بعد از نماز عیدفطر
عوامل «شهرزاد» از یک رستوران به دلیل استفاده غیرقانونی از نامواره این سریال شکایت کردند.

افزایش بار ترافیک جاده ای بعد از نماز عیدفطر