صدور مجوز زیست محیطی طرح توریستی و تفریحی آذر کپز مشگین شهر

افتتاح پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شهر دهدشت
با تصویب کارگروه بررسی طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی تفویض اختیار شده استانی، مجوز زیست محیطی طرح ایجاد اکوکمپ توریستی و تفریحی آذر کپز مشگین شهر صادر شد.

افتتاح پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شهر دهدشت