محققان شیرازی یک روش نوین برای ازدیاد برداشت نفت به کار گرفتند

اعزام تیم های ملی به مسابقات جهانی،اولویت فدراسیون تنیس روی میز
«خبرجنوب» نوشت: مدیر مرکز ازدیاد برداشت مخازن نفتی دانشگاه شیراز از به کارگیری روش های نوین و هوشمند ازدیاد برداشت نفت توسط محققان این دانشگاه خبر داد.

اعزام تیم های ملی به مسابقات جهانی،اولویت فدراسیون تنیس روی میز