عکس | ۳۸سال قبل؛ رهبرانقلاب در لباس احرام

اظهارنظر کارگردان «ماجرای نیمروز» درباره کاهانی و درمیشیان
عکس زیر رهبر معظم انقلاب را در لباس احرام و در سفر حجی که در سال ۱۳۵۸ داشتند نشان می دهد.

اظهارنظر کارگردان «ماجرای نیمروز» درباره کاهانی و درمیشیان