عیادت مردم تبریز از سرباز فداکار مریوانی/ مردی که برای نجات یک سگ روی مین رفت

اظهارات مدیر برکنار شده انجمن سینمای جوانان
گروهی از حامیان حیوانات تبریز، در اقدامی هماهنگ به ملاقات “محمد باختر” سرباز مریوانی رفتند که برای نجات یک سگ روی مین رفت و پای خود را از دست داد. این سرباز مجروح برای گذراندن درمان خود به یکی از بیمارستان های تبریز منتقل شده است.

اظهارات مدیر برکنار شده انجمن سینمای جوانان