«شبحی در گردان گمشده» را از رادیو نمایش بشنوید

اظهارات ضد ایرانی ترامپ در اراضی اشغالی
نمایش «شبحی در گردان گمشده» به کارگردانی مهین فرد‌نوا تا پایان هفته از رادیو نمایش پخش می‌شود.

اظهارات ضد ایرانی ترامپ در اراضی اشغالی