بی‌اعتنایی بازارهای جهانی به برگزیت

اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه ایران
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف است، اقتصاد اروپا را دچار تزلزل کرده است اما در این میان، بورس لندن واکنش خاصی به این پدیده نشان نداده است.

اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه ایران