کنایه فردوسی‌پور به طارمی/حتما خیریتی در بازی نکردن او بوده است!

اصرار شفر برای برد در دقایق ابتدایی
در دقیقه 12 بازی و در خلال گزارش،عادل فردوسی پور کنایه عجیبی را به مهدی طارمی زد.

اصرار شفر برای برد در دقایق ابتدایی