پیشتازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر در پروژه‌های راه‌آهن و آزادراه استان لرستان
رییس اداره اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در این اداره کل راه اندازی شده است .

اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر در پروژه‌های راه‌آهن و آزادراه استان لرستان