قدردانی والدین دانشجوی حادثه‌دیده اصفهانی از فداکاری جوان خرم‌آبادی

اسنادی که ظریف در رومانی امضاء کرد
یافته نوشت :پدر و مادر دختر دانشجوی اصفهانی حادثه‌دیده در جریان سیلاب خرم‌آباد، از جوانی که جان دخترشان را نجات داده بود، تشکر کردند

اسنادی که ظریف در رومانی امضاء کرد