تصاویر | طبیعت زیبای جنگل واز در پادشاه فصل‌ها

استولتنبرگ از موضع تازه ترامپ در قبال ناتو خبر داد
جنگل واز از توابع بخش چمستان شهرستان نور است که این روزا رنگ پاییزی به خود گرفته است.

استولتنبرگ از موضع تازه ترامپ در قبال ناتو خبر داد