دعوت استاندار البرز برای مشارکت مردم در انتخابات

استقرار ۲۴۰ صندوق اخذ رای در شهرستان اردبیل
استاندار البرز گفت: آموزش ها، مقدمات، تجهیزات و امکانات مهیا شده تا بتوانیم به یاری خداوند این امانت بزرگی که مردم به ما می سپارند را به نحو مطلوب به مقصد برسانیم.به طور قطع در سراسر استان شرایط برای اخذ رای در آسایش، امنیت و راحتی فراهم شده است.

استقرار ۲۴۰ صندوق اخذ رای در شهرستان اردبیل