پژوهشگران ایرانی جایزه حلقه طلایی دیابت ۲۰۱۷ ایتالیا را کسب کردند

استان البرز رکورد ملی تولید کیفی گندم در کشور را حفظ کند
در دهمین نشست جهانی مؤسسه ‘ایبدو’ (بنیاد پایش تغییرات دیابت) ایتالیا از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به خاطر انجام فعالیت های وسیع جهت مبارزه با بیماری دیابت و همچنین تعهد به مدیریت، درمان و پیشگیری مطلوب تر از دیابت با اهدای جایزه حلقه طلایی دیابت 2017 تقدیر شد.

استان البرز رکورد ملی تولید کیفی گندم در کشور را حفظ کند