جابجایی یک میلیون و 200 هزار مرسوله پستی در استان اردبیل

استاندار همدان : خبرنگاران در بدترین شرایط کار می کنند
امسال یک میلیون و 200 هزار مرسوله پستی در این استان جابجا شده است.

استاندار همدان : خبرنگاران در بدترین شرایط کار می کنند