استاندار: بستن چاه آب برای رای، دروغی بیش نیست

استاندار لرستان:مدیران از جیب خودشان افطاری بدهند نه از سرمایه بیت المال!
استاندار همدان گفت: در طول انتخابات هیچ چاه آبی برای دادن یا ندادن رای بسته نشد، همچنین درباره کود هم سؤال شد، اعلام کردند، به هر کس که متقاضی بوده به اندازه کافی تحویل شده که این خبر کذب نیز تکذیب می شود.

استاندار لرستان:مدیران از جیب خودشان افطاری بدهند نه از سرمایه بیت المال!