صبر و انتظار شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران در دوران ترامپ

استاندار البرز : سابیر زیر زمین گیر کرده است
تسنیم به نقل از بلومبرگ نوشت: دلال فروش صنعت هوانوردی در آمریکا که می گوید می دانسته ترامپ برنده می شود می خواهد بداند که آیا برنامه وی برای تعمیر هواپیماهای ایران همچنان سر جایش خواهد بود یا نه.

استاندار البرز : سابیر زیر زمین گیر کرده است