برنامه های متنوع فرمانداری سلطانیه در هفته دولت

استادکار چاقوساز زنجانی دو قبضه چاقوی شکاری به موزه صنایع دستی اهداء کرد
همزمان با هفته دولت پروژه ها و برنامه های مختلف در سلطانیه با حضور فرمانداری این شهرستان و سایر دستگاه ها برگزار شد.

استادکار چاقوساز زنجانی دو قبضه چاقوی شکاری به موزه صنایع دستی اهداء کرد