آشکارسازی و رفع 25 نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اردبیل

از انتقال پادگان ها تا گل و بلبلی شدن شهر شیراز
با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی امسال و سال آینده 25 نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اردبیل آشکارسازی و مرتفع می‌شود.

از انتقال پادگان ها تا گل و بلبلی شدن شهر شیراز