حادثه ای که برای «خبری ها» ختم به خیر شد

از امروز تا 10 روز دیگر فرصت دارید در شیراز بیهوش شوید!
«خبرجنوب» نوشت: آتش سوزی دیشب در ساختمان مرکزی روزنامه «خبرجنوب» با اقدام به موقع ماموران زحمتکش سازمان آتش نشانی شیراز و هوشیاری همکاران این روزنامه ختم به خیر شد.

از امروز تا 10 روز دیگر فرصت دارید در شیراز بیهوش شوید!