یک ایرانی عامل استعفای مدیر پاریسن‌ژرمن!

ارکستر بزرگ موسیقی سنتی فارس راه اندازی شد
کیا جورابچیان یکی از با نفوذترین ایجنت‌های فوتبال است.

ارکستر بزرگ موسیقی سنتی فارس راه اندازی شد