قاچاق چگونه ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟

ارتش نیجریه بیش از ۱۰۰ پناهجو را به اشتباه کشت
رییس کل گمرک ایران، راه اندازی سامانه جامع گمرگی را عامل مهم کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا و رسیدن از 25 به 15 میلیارد دلار عنوان کرد.

ارتش نیجریه بیش از ۱۰۰ پناهجو را به اشتباه کشت