۴۵۰ هکتار اراضی ملی شویر به مستثنیات افزوده شد

ارایه 359 هزار نفرساعت آموزش‌های مهارتی در کردستان
در جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات به مساحت۴۵۰ هکتار از اراضی ملی روستای شویر پلاک شماره ۴۳ اصلی از بخش سه کسر و به مستثنیات افزوده شد.

ارایه 359 هزار نفرساعت آموزش‌های مهارتی در کردستان