درخواست وزیر نفت از مردم

ارائه گزارش وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون «سیاسی – اجتماعی» خبرگان
شانا نوشت: وزیر نفت با بیان این که صرفه جویی از نظر ملی و شرعی امری لازم است، از مردم خواست به طور کلی در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند.

ارائه گزارش وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون «سیاسی – اجتماعی» خبرگان