مزرعه خورشیدی ٧٤٤ هکتاری در هرمزگان راه اندازی می شود

ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان از راه اندازی مزرعه ٧٤٤ هکتاری خورشیدی جهت حمایت از سرمایه گذاران در زمینه تولید انرژی های پاک خبر داد.

ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی