علی کریمی،شاکی جدید تراکتوری‌ها

ادعاهای ضدایرانی پادشاه سعودی در دیدار با پوتین
ظاهرا علی کریمی از تراکتوری‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است.

ادعاهای ضدایرانی پادشاه سعودی در دیدار با پوتین