۵ ویژگی مدیران برتر کدامند؟

ادعاهای تازۀ مقامات آمریکایی علیه ایران
فوربس طی بررسی ۵ ویژگی را برای مدیران برت که موجب افزایش بهره وری بنگاهها می شود،اعلام کرد.

ادعاهای تازۀ مقامات آمریکایی علیه ایران